SITURILE NATURALE DE INTERES COMUNITAR DIN COMUNA VALEA IERII

  Reţeaua "Natura 2000" reprezintă instrumentul principal al Uniunii Europene de conservare a naturii în statele membre. Este o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene, unde specii vulnerabile de plante şi animale, respectiv habitate importante trebuie protejate. Programul "Natura 2000" are la bază Directivele Uniunii Europene cu privire la Păsări şi la Habitate, directive care au fost transpuse în România prin Legea nr. 345/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 236/2000.

   Ţara noastră este una dintre cele mai importante regiuni din Europa din punct de vedere al bogăţiei florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor, astfel că România va aduce o contribuţie deosebit de importantă la realizarea Reţelei Ecologice Europene "Natura 2000". Această biodiversitate trebuie protejată şi trebuie folosită pentru a promova dezvoltarea durabilă în zonele rurale.

 Conform propunerii de “Ordin privind declararea siturilor de interes comunitar, ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România”, în Regiunea Nord-Vest au fost validate 57 de Situri de Interes Comunitar cu o suprafaţă totală de 593.894,4 ha.  Acestea sunt prezentate în anexa Situri de Importanţă Comunitară.

Situl de interes comunitar Valea Ierii

  Frumuseţea peisajului şi importanţa păstrării pădurii pe versanţii cu pante foarte mari, cumulate cu valoarea fondului cinegetic, au dus la declararea zonei Valea Ierii ca sit de interes comunitar, ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000, cu o suprafaţă totală de 6194,1 ha, propus prin ORDINUL Ministrului Mediului şi Dezvoltări Durabile Nr. 1964 din 13 decembrie 2007, privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

  Limitele acestui sit sunt: la sud Muntele Buscat şi Pârâul Măruţiu, la nord Pârâul Şoimu şi Râul Iara, la vest Pârâul Lindrului, la est DJ 107 N şi Pârâul Sălăşelelor.

Situl de interes comunitar Muntele Mare.

  Situl se întinde pe o suprafaţă de 1659,2 ha şi se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure si pajiştilor montane, dar şi prin prezenţa unor specii de păsări ce se regasesc în anexa I din Directiva Păsări.    

  În acest sit nu există decât elemente montane si câteva specii subalpine, fără a alcătui însă un etaj subalpin tipic, ca în masivul Vlădeasa. Nu există elemente xerofile şi termofile.

  În ultimii ani se înregistrează o creştere alarmantă a acţiunilor ilegale de defrişare, cu cosecinţe negative asupra echilibrului ecologic din zonă. La acestea se mai semnalează şi acţiuni de braconaj, efectele complete neputând fi deocamdată apreciate. Pe partea din acest sit ce intră pe teritoriul judeţului Cluj, nu a fost desemnată nici o arie protejată de interes judeţean sau naţional.  

Situl de interes comunitar Someşul Rece

  Din satul Someşu Rece şi până aproape de Răcătău, valea Someşului Rece se remarcă prin lărgimea luncilor şi frumuseţea peisajului. Din loc în loc se găsesc cătune locuite permanent.

 Din punct de vedere administrativ, zona aparţine de comuna Gilău, Măguri – Răcătău şi Valea Ierii (1%).

  Pentru a menţine calitatea mediului şi un aspect urbanistic atractiv pentru turişti, zona a fost pusă sub protecţie în 1994, reglementându-se ridicarea de construcţii şi interzicându-se activităţile poluante.

  Accesul în zonă se face pe şoseaua ce vine din Gilău, prin satul Someşu Rece spre Răcătău. Numeroase drumuri neasfaltate şi forestiere fac legătura cu comuna Valea Ierii, cu bazinul superior al Someşului Rece, al afluenţilor Arieşului şi al Someşului Cald.

ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES JUDETEAN

  În vederea conservării frumuseţii şi valorii cinegetice şi zona situată pe teritoriul comunei Valea Ierii, a fost declarată prin Decizia 147 / 1994 a Consiliului Judeţean Cluj, arie protejată de interes judeţean, interzicându-se activităţile economice şi recreaţionale poluante şi cele ce pot să afecteze valoarea peisagistică şi cinegetică. Pe teritoriul comunei Valea Ierii se găsesc trei astfel de arii naturale protejate de interes judeţean: Acumularea Bondureasa, Valea Ierii şi Valea Şoimului.

Aria naturală protejată de interes judeţean - Valea Ierii

  Această zonă se întinde din aval de Acumularea Bondureasa spre satul Valea Ierii şi continuă până în comuna Băişoara,

  În vederea conservării frumuseţii ei, zona, situată pe teritoriul comunelor Valea Ierii şi Băişoara, a fost declarată, prin Decizia 147 / 1994 a Consiliului Judeţean Cluj, arie naturală protejată de importanţă judeţeană, pentru valoarea peisagistică şi cinegetică.

 Zona a fost declarată arie naturală protejată de interes judeţean, cu valoare peisagistică.

 Acumularea Bondureasa este situată în aval de confluenţa râului Iara cu pârâul Măruţiu

 În acest perimetru, râul Iara, aflat nu departe de izvor, formează un mirific amfiteatru cu pereţi stâncoşi cu creste, limbi de grohotiş şi ţancuri pe care se încumetă să crească ici şi colo mesteceni şi molizi piperniciţi. Zona este destul de izolată, accesibilă cu autovehicule pe drum forestier din Valea Ierii, dar având pentru turişti acces spre zonele învecinate pe drumuri forestiere.

  Zona a fost declarată arie naturală protejată de interes judeţean, cu valoare peisagistică.

Aria naturală protejată de interes judeţean Valea Şoimului

Prin aceeaşi decizie, 147 / 1994 a Consiliului Judeţean Cluj, Valea Şoimului a fost declarată arie naturală protejată de importanţă judeţeană, pentru valoarea cinegetică.